Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden verhuur locatie HUIS130

Artikel 1: Definities
Cliënt: de persoon die, dan wel het bedrijf dat de opdracht plaatst, dan wel voor een derde laat plaatsen.
Artikel 2: Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door HUIS130 gedane aanbiedingen, alle uitgebrachte
opdrachtbevestigingen en alle gesloten overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Mondelingen toezeggingen en/of afspraken zullen slechts werking krijgen indien en voor zover deze door bHUIS130 schriftelijk zijn bevestigd.
Afwijkende voorwaarden en of bedingen, waaronder begrepen de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, maken
geen deel uit van een overeenkomst, tenzij deze voorwaarden of bedingen door HUIS130 schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 3: Optie
Er kan een optie geplaatst worden door cliënt. Deze optie blijft 3 dagen geldig en kan in overleg worden verlengd. Als er na de eerste optietermijn andere geïnteresseerden zijn zal HUIS130 direct contact opnemen met de vraag of cliënt de optiedefinitief wilt maken. Een optie kunt u altijd kosteloos intrekken.
Artikel 4: Reserveren
Een optie wordt omgezet in een definitieve reservering als men de ondertekende en gescande offerte voor
akkoord per e-mail aan HUIS130 stuurt. Na ontvangst van de getekende offerte is de boeking definitief en
ontvangt cliënt hiervan een bevestiging.
De offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. HUIS130 heeft altijd de bevoegdheid de offerte te wijzigen of in te trekken, hetgeen alleen schriftelijk (per post of e-mail) kan geschieden.
Tot uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst kan cliënt wijzigingen in het aantal personen doorgeven. Dit aantal is minimaal bindend voor de factuur. Een wijziging in het aantal kan alleen
schriftelijk (per brief of e-mail) worden doorgegeven.
De locatie reserveert u per dagdeel.
De ochtend: vanaf 9.00 uur – 13.00 uur
De middag: vanaf 13.00 uur – 17.00 uur
De avond: vanaf 17.00 uur – 21.00 uur
Mocht u bijeenkomst eerder starten of langer duren dan kunt u na overleg en op basis van beschikbaarheid de ruimte langer gebruiken. In dit geval wordt er een toeslag gerekend per uur.
Artikel 5: Facturatie
Facturatie zal daags nadat de bijeenkomst heeft plaatsgevonden geschieden, inclusief eventuele nacalculaties. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.
Informatie van cliëntzijde met betrekking tot inkoopprocedures welke nodig zijn voor een correcte facturatie moeten voorafgaand aan de bijeenkomst schriftelijk worden doorgegeven.
Als HUIS130 genoodzaakt is incasso in te schakelen ter inning van het haar verschuldigde, zullen de incassokosten aan cliënt in rekening worden gebracht.
Artikel 6: Annuleren reservering
Tot 14 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst is dit kosteloos.
Bij annulering van minder dan 14 dagen en meer dan 6 werkdagen voor de bijeenkomst is 60% van het totaalbedrag van de getekende opdracht verschuldigd.
Bij annulering van minder dan 5 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst wordt 100% van het bevestigde bedrag in rekening gebracht.
Bij latere aankomst of eerder vertrek vindt geen restitutie plaats.
Artikel 7: Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit enige andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
HUIS130 is wel gerechtigd cliënt als referentie te gebruiken op haar website of andere publicaties, tenzij cliënt hiertegen schriftelijk bezwaar maakt.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
HUIS130 is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op, rond en in de accommodatie. De cliënt is aansprakelijk voor de schade aan accommodatie en/of de daar aanwezige apparatuur en materialen die is veroorzaakt door hemzelf en /of door zijn groepsleden.
HUIS130 is op geen enkele manier aansprakelijk voor de resultaten of het inhoudelijk verloop van de bijeenkomst en/of presentatie.
Voor zover HUIS130 op welke grond dan ook jegens cliënt aansprakelijk mocht zijn voor door cliënt geleden schade dan is deze beperkt tot de factuurwaarde van de overeengekomen diensten.
Alle aangebrachte veranderingen ten aanzien van de locatie zullen in oorspronkelijke staat worden teruggebracht.
Artikel 9: Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen HUIS130 en opdrachtgevers is bij uitsluiting Nederlands Recht van toepassing.
Eventuele geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst met HUIS130 zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
Alle vorderingen van de opdrachtgever verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.
De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.